Faculty Directory


Payel C Mukherjee
Praloy Majumdar
Prashant Mishra
Preetam Basu
Priya Seetharaman
Purshottam Sen
Raghabendra Chattopadhyay
Rahul Mukerjee
Rahul Roy
Rajesh Bhattacharya