Faculty Directory


Kalyan Shankar Mondal
Krishanu Rakshit
Madhupa Bakshi
Manisha Chakrabarty
Manju Jaiswall
Megha Sharma
N Sivasankaran
Nisigandha Bhuyan
Partha Priya Dutta
Partha Ray