Faculty Directory


Payel C Mukherjee
Prabhat Ranjan
Pradyumna Dash
Praloy Majumdar
Prashant Mishra
Pratima Verma
Preetam Basu
Priya Seetharaman
Purshottam Sen
Raghabendra Chattopadhyay