Faculty Directory


Rahul Mukerjee
Rahul Roy
Rajesh Bhattacharya
Rajiv Kumar
Rajiv Misra
Ramendra Singh
Randhir Kumar
Rashmi Agarwal
Ravindran Rajesh Babu
Renuka Hodigere