Faculty Directory


Harshvardhan Verma
J N Mukhopadhyay
Joydeep Guha
Kalyan Shankar Mondal
Krishanu Rakshit
Kushankur Dey
Madhupa Bakshi
Madhushri Srivastava
Manisha Chakrabarty
Manju Jaiswall