Faculty Directory


Apoorva Bharadwaj
Arnab Adhikari
Arnab Roy Chowdhury
Arun Kr. Misra
Asha Kaul
B. B. Chakrabarti
Baljeet Singh
Bhaskar Chakrabarti
Biju Paul Abraham
Biswatosh Saha